Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné informácie o jazykovej škole TOP ENGLISH.

Všeobecné informácie o o jazykovej škole TOP ENGLISH, Obežná 4 (kancelária funguje virtuálne), 821 02 Bratislava 2, IČO: 43462197, DIČ 1078891814 (ďalej len " poskytovateľ") je poskytovateľom služieb v oblasti jazykového vzdelávania pre verejnosť aj firmy. Našim cieľom je poskytovať všetkým našim zákazníkom kvalitné služby za prijateľné ceny.

2. Vznik zmluvného vzťahu

A. Vznik zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a študentom vzniká na základe vyplnenej a zaslanej prihlášky na kurz. Prihlásenie sa do kurzu je záväzné. Od zmluvy môže študent odstúpiť najneskôr 3 pracovné dni pred začiatkom kurzu. Odhlásenie je potrebné uskutočniť telefonicky alebo e-mailom. Podmienky odstúpenia od kurzu v prípade, že bol už uhradený, sú upravené v bode 5 (storno poplatky).

B. Študent súhlasi s obchodnými podmienkami vyplnením on-line prihlášky na web stránke www.topenglish.sk .  To isté platí aj v prípade ak si študent vyplní prihlášku pre pokračovanie v štúdiu.

3. Platba za kurz

Ak sa študent rozhodne navštevovať jazykový kurz, je povinný uhradiť cenu kurzu najneskôr 3 pracovné dni pred jeho začiatkom. V niektorých prípadoch sa uplatňuje výnimka (prihlásenie sa na poslednú chviľu, prekážky zo strany študenta pri zaplatení prevodom, prekážky zo strany školy pri zaradení študenta a pod.). Dňom úhrady sa rozumie pripísanie finančnej čiastky na účet jazykovej školy alebo úhrada v hotovosti. V prípade väčšieho počtu záujemcov ako by sa dalo predpokladať majú prednosť tí, ktorí zaplatili skôr.

4. Realizácia platby

 1. Vkladom v hotovosti priamo v ktorejkoľvek z pobočiek VÚB banky a.s.
 2. Prevodom na účet: SK6202000000002430523951 vo VÚB banke a.s., variabilným symbolom je študentove ID číslo.
 3. Kurz nie je možné uhradiť formou splátok.

5. Storno poplatky

 1. Stornovať kurz je možné iba pred jeho začatím.
 2. Stornovaním kurzu po zahájení prvého dňa výučby účtujeme storno poplatok v plnej výške kurzovného.
 3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na nasledovné zmeny v kurzoch a to zmena učebne, zmena učebného materiálu, zrušenie hodiny pri neočakávaných situáciách, výmena lektorov a pod..
 4. V prípade, že sa študent dostane do omeškania pri platbe za kurz, je spoločnosť oprávnená uplatňovať si zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
 5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť počet študentov v skupine v kurze. Minimálny počet študentov v skupine sú štyri (4) osoby a maximálny počet študentov je osem (8) osôb. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na dopĺňanie počtu študentov v skupinách. Ak sa študent nezúčastní troch po sebe nasledujúcich vyučovaní (to je šesť vyučovacích jednotiek) bez akéhokoľvek udania dôvodu (dovolenka, choroba, nehoda a pod.), bude sa poskytovateľ bez udania dôvodu domnievať, že študent už stratil záujem, čiže má potom právo prijať do skupiny iného študenta čo si uhradil kurz, uvedené platí pri všetkých druhoch kurzov. V takomto prípade sa neúčasť študenta bude posudzovať ako nedodržanie obchodných podmienok bez nároku na finančnú náhradu.
 6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť skupinu s počtom študentov nižším než 4 osoby a ponúknuť študentovi možnosti pokračovať s inou skupinou na približne rovnakej vedomostnej úrovni.
 7. V prípade zrušenia kurzu zo strany poskytovateľa vzniká študentovi nárok na vrátenie alikvotnej (neodučenej) časti uhradeného kurzovného. V iných prípadoch nemá študent nárok na vrátenie platby za kurz.
 8. V prípade vrátenia časti alebo celej výšky kurzovného podľa bodu 7 bude čiastka na základe požiadavky študenta vrátená v hotovosti, alebo prevedená na jeho účet do 15 pracovných dní.
 9. V prípade, že študent požaduje presunutie platby za kurz do ďalšieho obdobia, musí o presun platby požiadať písomne poštou. Žiadosť bude posúdená poskytovateľom a následne bude študent oboznámený emailom. V prípade, že existujú oprávnené prekážky (vážna choroba, operácia, autonehoda a pod.) je potrebné k žiadosti o presun platby priložiť fotokópiu lekárskeho potvrdenia. Presun platby nie je nárokovateľný. O presun je možné požiadať iba v prvom týždni po začatí kurzu. Pri presune platby si poskytovateľ účtuje manipulačný poplatok vo výške 20 €. Do ďalšieho obdobia sa presúva iba kredit v počte hodín, ktoré si študent pôvodne predplatil od dátumu schválenia žiadosti poskytovateľom. Absolvované hodiny sa odrátajú z celkovej sumy. Ak študent po presune platby nenastúpi do ďalšieho určeného obdobia, presun platby na ďalšiu etapu už nebude možný.
 10. Vrátenie celkovej platby po začatí kurzu nie je možné v žiadnom prípade.

6. Vymeškané vyučovacie hodiny

 1. V prípade neúčasti študenta na výučbe poskytovateľ neposkytuje žiadnu finančnú kompenzáciu.
 2. Na požiadanie študenta je možné nahradiť si 2 vyučovacie jednotky za kalendárny mesiac. Náhrada musí prebehnúť iba v aktuálnej etape. Pri nahrádzaní hodín sa vždy hľadá skupina, ktorá preberá rovnaké učivo (ak taká skupina existuje). Jazyková škola negarantuje, že umožní náhradu všetkým študentom, ktorí o náhradu požiadajú. Náhrada hodiny nie je nárokovateľná.

7. Prázdniny, rodičovské združenia a dni pracovného pokoja

 1. Počas dní pracovného pokoja a v priebehu prázdnin alebo rodičovského združenia sa nevyučuje.
 2. Dni pracovného pokoja, prázdniny a rodičovské združenia sú zarátané v rozvrhu t.j. študenti absolvujú počet hodín, za ktoré si zaplatili.

8. Sťažnosti

Študent je povinný akékoľvek svoje sťažnosti, podnety nahlásiť poskytovateľovi, ak je to možné ihneď, telefonickou formou alebo e-mailom. Po prehodnotení sťažnosti poskytovateľ oboznámi študenta s možným riešením problému, resp. s výsledkom prešetrenia podanej sťažnosti či podnetu.

9. Odstúpenie od zmluvy

 1. Z dôvodu naplnenia kapacít môže poskytovateľ od zmluvy so študentom odstúpiť. Prednosť majú študenti, ktorí zaplatili skôr. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet poskytovateľa, resp. úhrada v hotovosti.
 2. V prípade, že študent neuhradí kurzovné v termíne splatnosti, poskytovateľ je oprávnený ukončiť zmluvný vzťah.

10. Ochrana osobných údajov

 1. Všetky poskytnuté osobné údaje budú zhromažďované a spracované výlučne pre interné účely poskytovateľa, a to v súlade so Zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 2. Študent vyplnením prihlášky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov, ktoré poskytol, za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a taktiež pre marketingové účely poskytovateľa.

Obchodné podmienky sú platné od 01.06.2011