Certifikáty z anglického jazyka - PET a FCE certifikáty

Ponúkame certifikáty z anglického jazyka, a to na základe vykonanej skúšky Cambridge ESOL.

ukončený STAGE CEFR Certifikáty Cambridge ESOL Skúšajúci
5 A 2 KET British Council Bratislava
6 - 11 B 1 PET British Council Bratislava
12 B 2 FCE British Council Bratislava

A2

Schopnosť porozumieť vetám a často používaným pojmom, súvisiacim s bezprostrednou komunikáciou /napr. informácie o osobách, rodine, nákupoch, práci/. Schopnosť dorozumieť sa v zaužívaných situáciách, kde sa jedná o jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných veciach. Pomocou jednoduchých jazyk. prostriedkov opísať svoj pôvod a vzdelanie, okolie a veci, súvisiace s bezprostrednými potrebami.

B1

Schopnosť porozumieť hlavným bodom komunikácie, ak sa používa spisovný, štandardný jazyk v už známych súvislostiach /škola, práca, voľný čas atď./. Schopnosť zvládnuť väčšinu situácií, vyskytujúcich sa pri cestách do danej jazykovej oblasti. Schopnosť jednoduchého súvislého prejavu na známe témy a oblasti osobného záujmu. Schopnosť hovoriť o skúsenostiach a udalostiach, opisovať sny, želania a ciele a poskytnúť krátke odôvodnenie alebo vysvetlenie.

B2

Schopnosť porozumieť komplexným textom na konkrétne a abstraktné témy, v oblasti vlastnej špecializácie porozumieť aj odborným diskusiám. Schopnosť spontánneho a plynulého dorozumievania sa pri normálnom tempe prejavu s partnerom, pre ktorého je daný jazyk materinským jazykom. Schopnosť jasného a detailného prejavu na rôzne témy, vyjadrenie vlastného stanoviska k aktuálnym otázkam a definovanie výhod i nevýhod rôznych možností.

Prihlasovanie na skúšku

V British Council sme registrovaný a s touto inštitúciou spolupracujeme, preto ak sa máte záujem zúčastniť skúšok stačí nám to nahlásiť písomne emailom na office@topenglish.sk . Ceny a termíny, kedy je možné sa jednotlivých skúšok zúčastniť vám v prípade záujmu poskytneme. Callanova metóda rozvíja všetky jazykové zručnosti (čítanie, písanie, počúvanie, rozprávanie), ktoré sú potrebné na skúškach KET, PET aj FCE.

Odporúčania

Záujemcom o skúšky odporúčame trénovať si písanie krátkych správ a textov. Napísaný text nám môžete potom odovzdať v škole na opravu a konzultáciu. Je prospešné aj sledovanie rôznych DVD nahrávok s filmami v anglickom jazyku a pokúsiť sa porozumieť deju, počúvať hudbu v angličtine, čítať knihy v angličtine (zo začiatku jednoduchšie napr. detskú literatúru) a pokúsiť sa text preložiť a pod.. Zároveň uvádzame, že gramatické cvičenia priebežne organizujeme pre vybrané stupne - stage s náročnejším gramatickým učivom na ZŠ Kalinčiakovej. Skúšky ďalej odporúčame absolvovať vtedy, ak máte učivo zo všetkých ukončených stupňov zvládnuté minimálne na 80 % (podľa testu na konci stage) a ak bola vaša dochádzka v našej jazykovej škole dodržaná minimálne na 85 %.

KET – Key English Test (úroveň A 2)

Key English Test (KET), predstavuje prvú úroveň Cambridge ESOL testu. Ide o zvládnutie schopnosti sa dohovoriť v situáciách, keď ide o jednoduchú a priamu výmenu informácií o rodine, osobách, nákupoch alebo o práci atď. a to v písomnej aj v hovorenej forme.

Reading and Writing

Writing

Listening

Speaking

PET certifikát – Preliminary English Test (úroveň B 1)

Preliminary English Test (PET), predstavuje druhú úroveň Cambridge ESOL testu. Ide o uznanie schopnosti účastníka zvládnuť každodennú komunikáciu v písomnej a hovorenej forme, v bežnom živote alebo v školskom prostredí.

Reading and Writing

Listening

Speaking

FCE certifikát – First Certificate of English (úroveň B 2)

First Certificate of English (FCE), je najčastejšie vykonávanou skúškou Cambridge ESOL. Úspešné zvládnutie FCE umožňuje študentovi používať jazykové zručnosti na mnohé praktické účely počas práce alebo štúdia.

Reading

Writing

Use of English

Listening

Speaking

Referencie o skúškach

Uvedené skúšky sú celosvetovo uznávané skúšky, ktoré otvárajú dvere na vysoké školy, do zamestnania a pomôžu vám využiť príležitosti na prácu a štúdium v zahraničí. Uvedené skúšky sú v súlade s medzinárodne uznávaným rámcom. Naša jazyková škola vás môže na ne pripraviť prostredníctvom Callanovej metódy, prípadne kombináciou Callanovej metódy a Konverzácií.

Potvrdenie - Certifikáty z anglického jazyka

Po ukončení výučby každého stupňa (stage) Callanovou metódou vám na požiadanie vystavíme "Potvrdenie" o absolvovaní výučby alebo "Certifikát" našej jazykovej školy o zvládnutí písomnej skúšky (testu) z Callanovej metódy s podmienkou dosiahnutia výsledku z neho minimálne na 80%.